زمینه فعالیت و توانمندی ها

1) طراحی و ساخت بوبین های کلیه ترانسفورماتورهای قدرت، توزیع و خاص
2) طراحی و ساخت کلیه قسمت های عایقی انواع ترانسفورماتورهای قدرت، توزیع و خاص
3) طراحی، تعمیر و تعویض هسته انواع ترانسفورماتورهای قدرت، توزیع و خاص
4) طراحی، ساخت و عایق کاری انواع هادی های تخت و گرد مورد استفاده در ترانسفورماتورهای قدرت، توزیع و خاص، موتورها، ژنراتورهای صنعتی و آهنرباهای مغناطیسی بزرگ
5) تعمیرات اساسی و جزیی، بازسازی، نصب و راه اندازی کلیه ترانسفورماتورهای قدرت، توزیع و خاص
6) نصب ، مونتاژ، دمونتاژ و رفع نشت کلیه ترانسفورماتورها.
7) تصفیه فیزیکی و فیلتراسیون انواع روغن های ترانسفورماتور بوسیله دستگاههای تصفیه روغن.
8) انجام تست های کارخانه ای فشارقوی و فشارضعیف بر روی ترانسفورماتورهای تا سطح ولتاژ KV 33 .
9) تست HV دستکش های عایقی فشارقوی و چوب استیک، در آزمایشگاه فشارقوی.
10) نصب، تست و راه اندازی پست های برق فشار قوی
11) انجام آزمایشات تخصصی کیفیت روغن شامل :

– انجام تست گازکروماتوگرافی (GC)
– تست دی الکتریک
– اندازه گیری رطوبت در روغن
– اندازه گیری نقطه اشتعال
– اندازه گیری نقطه ریزش
– اندازه گیری کشش سطحی
– اندازه گیری tan δ روغن
– انجام تست فورفورال
– اندازه گیری میزان اسیدیته
– اندازه گیری ویسکوزیته

12) انجام تست های الکتریکی ترانسفورماتورها با دستگاه پرتابل OMICRON CPC 100 در محل نصب ترانسفورماتور، شامل :
– اندازه گیری ظرفیت خازنی ترانسفورماتور و بوشینگهای خازنی و اندازه گیری ضریب تلفات عایقی (tgδ)
– اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ ( لو رزیستانس )
– آزمایش تقسیم شار مغناطیسی
– اندازه گیری نسبت تبدیل ترانسفورماتور
– تعیین گروه برداری ترانسفورماتور
– اندازه گیری مقاومت عایقی ترانسفورماتور(میگر)
– اندازه گیری جریان بی باری و تلفات ترانسفورماتور
– اندازه گیری جریان تحریک ترانسفورماتور
– اندازه گیری امپدانس درصد ترانسفورماتور
– اندازه گیری امپدانس خطوط فوق توزیع و قدرت
– انجام تست های ترانس های جریان (C.T)
– انجام تست های ترانس های ولتاژ (P.T)

  • اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در email
ایمیل
اشتراک گذاری در print
چاپ
اشتراک گذاری در whatsapp
واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
توییتر
  • کلمات کلیدی: