زمینه فعالیت و توانمندی ها

زمینه فعالیت و توانمندی ها 1) طراحی و ساخت بوبین های کلیه ترانسفورماتورهای قدرت، توزیع و خاص2) طراحی و ساخت کلیه قسمت های عایقی انواع ترانسفورماتورهای قدرت، توزیع و خاص3) طراحی، تعمیر و تعویض هسته انواع ترانسفورماتورهای قدرت، توزیع و خاص4) طراحی، ساخت و عایق کاری انواع هادی های تخت و گرد مورد استفاده در […]