قسمتی از پروژه های انجام شده

قسمتی از پروژه های انجام شده 1- تعمیر اساسی ترانسفورماتور اصلی پست برق مجتمع فولاد اکسین اهواز، با سطح ولتاژ230/33 KV و توان نامی 120 MVA2- تعمیرات اساسی ترانسفورماتور شماره 7 پست اصلی شرکت فولاد خوزستان، با سطح ولتاژ 230/33 KV و توان نامی 73MVA.3- تعمیرات اکتیوپارت و سپس خشک نمودن 2دستگاه ترانسفورماتور 400 MVA […]